Rzobój prawo karne Kraków

Kiedy dopuszczasz się rozboju?

Prawnik Kraków prawo karne

Rozbój jest czynem zabronionym, który można popełnić umyślnie w zamiarze bezpośrednim, brutalnym o wysokim stopniu społecznej szkodliwości. Podmiotem tego przestępstwa może być każdy, kto jest zdolny do ponoszenia odpowiedzialności karnej to znaczy osoba mająca w chwili popełnienia czynu ukończone 17 lat i jest poczytalna, a także nieletni po ukończeniu 15 lat może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy jego właściwości i warunki osobiste na to pozwalają.

Przestępstwo rozboju może przybierać formę podstawową lub kwalifikowaną. Artykuł 280 par 1 reguluje podstawową formę rozboju jej definicja przedstawia się następująco: ” Kto kradnie używając przemocy wobec osoby lub grożąc jej natychmiastowym jej użyciem, albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lutego 2013 roku Syg. Akt. II KK 101/12 wskazał, iż zrealizowanie znamion rozboju polega na zaborze (przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej) przy użyciu przemocy, groźby natychmiastowego jej użycia. Te dwie przesłanki muszą zostać spełnione.

Zarówno w literaturze jak i orzecznictwie zabiera oznacza sytuacje, gdy sprawca sam bierze rzecz, lecz i wówczas, gdy pokrzywdzony pod wpływem przemocy lub groźby, a także bezbronności oddaje napastnikowi żądaną rzecz. Przez użycie przemocy wobec osoby należy rozumieć fizyczne oddziaływanie na człowieka np. Bicie. Natomiast groźba użycia przemocy nie musi być wyrażona słownie, ale na przykład za pomocą gestu. Ponadto sprawca nie musi danej groźby zrealizować wystarczy by wzbudziła ona w pokrzywdzonym obawę, iż zostanie zrealizowana. Rozboju dopuszcza się jak wyżej artykuł wskazuje też ten kto doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Stanem nieprzytomności jest sytuacja, gdy pokrzywdzony zostaje pozbawiony świadomości np. Poprzez zastosowanie wobec niego narkotyków, czego skutkiem jest to, iż nie przeciwstawia się zaborowi rzeczy. W stanie bezbronności natomiast pokrzywdzony jest przytomny jednak nie ma możliwości stawiania oporu przeciw bezprawnemu zachowaniu. Zabór dotyczy rzeczy ruchomych, czyli wszystkich przedmiotów posiadających wartość materialną. Art. 115 par 9 KK stwierdza, że rzeczą ruchomą jest także polski lub obcy pieniądz, lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do wypłaty sumy pieniędzy. Sprawca dokonujący zaboru narusza wolność człowieka jego nietykalność, zdrowie czy nawet życie.

Omówmy sobie jeszcze par 2 art. 280 KK, który reguluje kwalifikowaną formę rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia (w szczególności będzie to nóż albo broń palna lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot lub środek obezwładniający), albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem podlega karze pozbawienia wolości na czas nie krótszy od lat 3. Dolna granica ustawowego zagrożenia wskazuje, iż typ kwalifikowany rozboju jest zbrodnią. Dokonując oceny niebezpieczności przedmiotu jakim posługiwał się sprawca, znaczenie mają cechy przedmiotu które sprawią, że wykorzystanie działania przedmiotu przeciwko człowiekowi spowoduje powstanie realnego zagrożenia. Znaczenie ma tutaj właściwość samego przedmiotu nie sposób jego użycia. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach Sygn. Akt II AKa 314/12 siekierka czy młotek również są przedmiotami, których wykorzystanie zwykłych funkcji spowoduje powstanie realnego zagrożenia odpowiadającego użyciu broni palnej bądź noża.

Istotny jest sposób działania sprawcy i moment użycia przemocy. Siłowe oddziaływanie na ofiarę musi nastąpić albo przed wejściem w posiadanie rzeczy, albo w momencie wchodzenia w jej posiadanie. Odwrócenie tej kolejności spowodowało by, iż mielibyśmy do czynienia z innym czynem zabronionym kradzieżą rozbójniczą stypizowaną w art. 281 KK.

Prawnik prawo karne Kraków

Sprawy karne Kraków

Rozbój

Opisz problem

Pomożemy

10 + 13 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

biuro.tanich.porad@gmail.com