Prawnik Kraków Prawo Rodzinne

Kiedy dłużnik alimentacyjny może mieć odebrane prawo jazdy?

Prawnik Kraków Alimenty

Kiedy dłużnik niealimentacyjny nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia można wnioskować o zabranie mu prawo jazdy. Sytuacja taka pojawia się, kiedy nie chce współpracować i uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmawia złożenia oświadczania majątkowego bądź zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukający pracy wówczas organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Długi alimentacyjne Kraków pomoc

Kiedy decyzja stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawo jazdy, dołączając odpis tej decyzji oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu Karnego, który stanowi, że kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Na podstawie wniosku o ściganie dłużnika na podstawie Kodeksu Karnego, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawo jazdy.

Niestety występuje pewne ograniczenie, jeżeli dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 procent kwoty bieżąco ustalonych alimentów nie można wnioskować o odebranie mu prawo jazdy.

Podobnie, jeśli powyższe przesłanki zostały spełnione decyzję o zatrzymaniu prawo jazdy można uchylić a co za tym idzie ukarany może je odzyskać. Nastąpi to na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty.

Prawnik prawo rodzinne Kraków

Prawo rodzinne Kraków

Sprawy rodzinne Kraków

Opisz problem

Pomożemy

1 + 6 =

Masz pytania?
A może potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami!

KRAKÓW ul. Mariana Słoneckiego 4/24 (Prądnik Czerwony) koło Ronda Bareii

Zadzwoń: 513 435 122

biuro.tanich.porad@gmail.com